Terug naar alle algoritmes

Prioritering Invorderingswerkzaamheden

Belastingdienst

De algoritmen Dynamisch Monitoren (DM), Bellen na aanmaning (BNA) en Willen Kunnen Kwadrant-GG (WKK-GG) helpen medewerkers van de Belastingdienst om overzicht te houden bij openstaande belastingschulden. Ook ondersteunen de algoritmen bij het volgen van gemaakte afspraken over die belastingschulden.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2024 om 7:33 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Impactvolle algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Overheidsfinanciën

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

algoritmeregister@belastingdienst.nl

Link naar publiekspagina

https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/omgaan-met-gegevens/algoritmeregister/

Link naar bronregistratie

https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/omgaan-met-gegevens/algoritmeregister/dynamisch-monitoren-dm-en-bellen-na-aanmaning-bna/

Verantwoord gebruik

Doel en impact

De Belastingdienst maakt gebruik van een algoritme om de openstaande schulden en gemaakte afspraken actief te volgen (monitoren). Dat algoritme noemen we ‘Dynamisch Monitoren’ (DM). DM werkt met gegevens uit diverse gegevensbronnen en met signalen uit de algoritmen ‘Willen Kunnen Kwadrant-GG’ (WKK-GG) en ‘Bellen na Aanmaning’ (BNA). 

De algoritmen WKK-GG en BNA kunnen een signaal geven aan een medewerker van de Belastingdienst als het bellen van een belastingschuldige:

 • er aan bijdraagt dat de openstaande vordering wordt betaald, of
 • dat er afspraken worden gemaakt over de invordering.

De algoritmen WKK-GG en BNA geven alleen signalen na de aanmaning en vóór het dwangbevel. WKK-GG doet dit in het geval dat iemand voor het eerst sinds lange tijd een aanmaning heeft gehad.

Na het dwangbevel gaat het algoritme DM na of iemand met een belastingschuld over voldoende (nieuwe) inkomsten of eigendommen beschikt waar de Belastingdienst beslag op kan leggen.

Dat gebeurt bij alle openstaande vorderingen waar:

 • een dwangbevel geen resultaat heeft opgeleverd en
 • waar nog geen beslag is gelegd en geen afspraken (zoals een betalingsregeling) zijn gemaakt.

Signalen worden in de meest efficiënte volgorde gezet. Zo kan de Belastingdienst met de minste kosten het grootste deel van de openstaande schuld innen. Beschikt een persoon met een belastingschuld naar verwachting over voldoende (nieuwe) inkomsten of eigendommen? Dan wordt er een signaal gestuurd naar een medewerker van de Belastingdienst die de situatie beoordeelt. Het algoritme DM bewaakt de voortgang van de beslaglegging en de gemaakte afspraken wanneer er uitstel van betaling of een betalingsregeling is afgesproken. 

Afwegingen

Met deze algoritmen kan de Belastingdienst zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van gegevens die bij ons bekend zijn. Hierdoor gaat het innen van te lang openstaande schulden beter en succesvoller dan toen dit volledig handmatig werd gedaan. Bij de verhaalsmogelijkheden wordt er op gelet dat het bestaansminimum van een belastingplichtige niet wordt aangetast.

Menselijke tussenkomst

De beslissing om een signaal wel of niet te volgen, wordt altijd door een medewerker van de Belastingdienst genomen. Dus niet door de algoritmen.  

Risicobeheer

Voor de ontwikkeling van algoritmen heeft de Belastingdienst voorwaarden opgesteld, een kwaliteitsframework. Hierin staan regels en afspraken die zijn gevolgd bij het ontwikkelen van het algoritme. De voorwaarden van de Auditdienst Rijk (ADR) zijn hierbij leidend. Bij wijzigingen in een van de algoritmen controleert de Belastingdienst of ‘Dynamisch Monitoren’ en ‘Bellen na Aanmaning’ nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoen. Het gebruik van de betreffende gegevens is getoetst aan de relevante wetgeving. De AVG schrijft voor dat we niet meer gegevens mogen gebruiken dan noodzakelijk is. Dat heet dataminimalisatie. De Belastingdienst onderzoekt regelmatig of de gebruikte gegevens nog nodig zijn en dus gebruikt mogen worden. Is dit niet het geval, dan wordt het algoritme aangepast en worden deze gegevens ook niet meer gebruikt. BNA en WKK-GG verdelen belastingschuldigen over groepen. Dit gebeurt om de kans zo groot mogelijk te maken dat alleen gebeld wordt met belastingschuldigen waar de kans groot is dat de openstaande vordering daardoor (eerder) wordt betaald. De algoritmen gebruiken daarvoor alleen de gegevens die worden genoemd in bovenstaande tabel. Het gebruik van gegevens wordt getoetst om te voorkomen dat er profilering plaatsvindt die niet is toegestaan.

Wettelijke basis

Het verzamelen en het gebruik van de hierna beschreven gegevens is geregeld in de:

 • Invorderingswet 1990
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Uitvoeringsregeling algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (en bijbehorende regelingen)
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Algemene verordening gegevensbescherming
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming
 • Europees verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • Grondwet
 • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer
 • Leidraad Invordering 2008
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Archiefwet 1995
 • Selectielijsten Belastingdienst


Werking

Gegevens

 • Status openstaande vorderingen | bron: Belastingdienst | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Betaalgegevens | bron: Belastingdienst | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Identificerende gegevens (BSN) | bron: Basisregistratie Personen (BRP) | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Financiële producten | bron: Banken | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Voertuiggegevens | bron: RDW | gebruikt in: DM
 • Vastgoedgegevens | bron: Kadaster | gebruikt in: DM
 • Loongegevens | bron: UWV | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Bezwaargegevens | bron: Belastingdienst | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Aangiftegegevens Omzetbelasting | bron: Belastingdienst | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Aangiftegegevens Vennootschapsbelasting | bron: Belastingdienst | gebruikt in: DMA
 • Aangiftegegevens Loonheffing | bron: Belastingdienst | gebruikt in: DM
 • Aangiftegegevens Inkomstenbelasting | bron: Belastingdienst | gebruikt in: DM
 • Bedrijfsgegevens | bron: Kamer van Koophandel | gebruikt in: BNA, WKK-GG en DM
 • Resultaat eerder behandelde signalen van Dynamisch Monitoren | bron: Belastingdienst | gebruikt in: WKK-GG en BNA
 • Resultaat eerder telefonisch contact | bron: Belastingdienst | gebruikt in: WKK-GG en BNA

Technische werking

Alle drie de algoritmen bestaan uit beslisregels die zijn opgesteld in samenwerking met inhoudsdeskundigen en juristen. Deze beslisregels zorgen voor:

 • inschatten in welke gevallen telefonisch contact effectief zal zijn
 • het monitoren van mogelijke (nieuwe) inkomsten en eigendommen van schuldenaren
 • het bewaken van de gemaakte afspraken.

De algoritmen zijn niet zelflerend. Dat betekent dat ze zich niet ontwikkelen tijdens het gebruik ervan.