Terug naar alle algoritmes

TVL Risicomodel

Het algoritme wordt gebruikt om voor alle aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten geautomatiseerd een risicoinschatting te maken, voorafgaand aan een geautomatiseerde of handmatige verlening en uitbetaling van het voorschot.

Organisatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Thema
  • Economie
  • Sociale zekerheid
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

TVL Risicomodel

Korte omschrijving

Het algoritme wordt gebruikt om voor alle aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten geautomatiseerd een risicoinschatting te maken, voorafgaand aan een geautomatiseerde of handmatige verlening en uitbetaling van het voorschot.

Organisatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Thema

  • Economie
  • Sociale zekerheid

Status

In gebruik

Begindatum

2020-12

Contactgegevens

Voor contact over deze registratie neem contact op met RVO via het contactformulier; https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact/formulier onder vermelding van Bedrijf/instelling, Covid-19: TVL/TOGS/ATE, of Overheidsorganisatie, Covid-19 regelingen.

Publicatiecategorie

Hoog-risico AI-systeem

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Met de inzet van het algoritme wordt het nemen van een besluit versneld, zodat zo veel mogelijk ondernemers op tijd liquiditeitssteun kunnen krijgen. Het algoritme versnelt de besluitvorming voor de toekenning van een tegemoetkoming en het geeft een risico duiding voor de handmatige stroom.

Afwegingen

In de TVL wordt het risicomodel (het algoritme) gebruikt om alle aanvragen geautomatiseerd te toetsen aan de criteria van de regeling en een risicoclassificatie op oneigenlijk gebruik te maken. Voorafgaand aan de uitbetaling van het voorschot en voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Daarmee wordt de besluitvormingsketen versneld, zodat ondernemers zo snel mogelijk liquiditeitssteun kunnen krijgen. De inzet van het risicomodel stelt RVO in staat om over grote hoeveelheid subsidieaanvragen in een zeer korte tijd positief te beslissen, zodat ondernemers die tijdens de corona lockdowns snel vaste lasten steun nodig hebben, dit ook kunnen krijgen. Verder stelt het risicomodel RVO in staat dat slechts positieve besluiten zonder tussenkomst van een medewerker worden behandeld, zodat de medewerkers de overige besluiten sneller kunnen beoordelen. Een vergelijkbaar resultaat zonder de inzet van het risicomodel is bij de voorbereiding van de regeling beoordeeld als niet uitvoerbaar: dit zou een opschaling van grote omvang van gespecialiseerd personeel vergen, die niet op korte termijn is te organiseren. Zelfs als dat wel gelukt was zouden de doorlooptijden voor ondernemers veel langer geweest zijn zonder risicomodel.

Menselijke tussenkomst

Bij elke nieuwe TVL ronde (aanvraagfase zowel als vaststellingsfase) wordt het risicomodel aangepast en opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan een interdepartementaal samengestelde adviescommissie (rolling review) die de algemeen directeur RVO adviseert inzake de toepassing van het risicomodel. Zodra het in gebruik genomen is bepaald het risicomodel van elke aanvraag het kwalitatieve en kwantitatieve risico; die factoren samen vormen de algemene risicocategorie. Categorie 1 wordt automatisch toegekend, van Categorie 2 valt 10% uit naar handmatig en wordt de rest automatisch toegekend. In het geval dat het algoritme een aanvraag als hoog risico aanmerkt, Categorie 3, valt deze uit naar een handmatige controle door een medewerker. Bijvoorbeeld omdat het een hoog bedrag betreft, de aanvraag incompleet is, of omdat er aanwijzingen zijn voor misbruik of oneigenlijk gebruik. De aanvraag wordt dan klaargezet voor een menselijke beoordeling. Het algoritme geeft een advies mee aan de medewerker waar deze op moet letten, zoals gegevens die incompleet of tegenstrijdig zijn. Dit kan nuttig zijn: het advies helpt de medewerker om zich snel een beeld te vormen van de situatie. De medewerker bekijkt vervolgens de gehele aanvraag. De medewerker kan aanvragen vervolgens goedkeuren of afwijzen, eventueel na een nadere uitvraag om informatie. Een negatief besluit (geen of lagere subsidie) volgt daardoor niet uit het risicomodel maar altijd uit de beoordeling door een medewerker. Bij afwijking van het klantverzoek en bij subsidiebedragen boven een bepaalde grens gebeurt dit altijd via het 4-ogen principe.

Risicobeheer

Veld niet ingevuld.

Wettelijke basis

Wettelijke grondslag TVL regeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044808/2022-10-19. De Tweede Kamer is over de grotendeels geautomatiseerde uitvoering geinformeerd middels de volgende voortgangsrapportage, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/22/voortgangsrapportage-tvl

Werking

Gegevens

Veld niet ingevuld.