Terug naar alle algoritmes

Informatie Ondersteund Beslissen - Kort Verblijf (Schengen) Visum (KVV)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het algoritme (classificatiemodel) ondersteunt bij het behandelen van een aanvraag voor een Kort Verblijf Schengen Visum. Dit wordt Informatie Ondersteund Beslissen (IOB) genoemd.

Laatst gewijzigd op 11 juni 2024 om 13:28 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Impactvolle algoritmes
Impacttoetsen
DPIA, IAMA
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

  • Organisatie en bedrijfsvoering
  • Internationaal

Begindatum

2017

Einddatum

--

Contactgegevens

DCV-BAO@minbuza.nl

Link naar publiekspagina

https://www.nederlandwereldwijd.nl/binaries/content/assets/pdfs-nederlands/factsheet-informatie-ondersteund-beslissen-visum-kort-verblijf-kvv-maart-2023.pdf

Link naar bronregistratie

niet openbaar

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Het algoritme wordt gebruikt ter ondersteuning van de behandeling van aanvragen voor een Kort Verblijf Visum binnen de Schengenlanden. Hiermee wordt er door het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) uitvoering gegeven aan de overheidstaak die aan BZ is opgedragen.


Het IOB draagt bij aan het beoordelingsproces van KVV-Schengenvisa ten behoeve van de bevordering van de economische diplomatie, familiebezoeken en toerisme en ter voorkoming van eventuele gevaren voor de openbare orde, veiligheid en vestiging.


De visumaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende informatie: (1) informatie door de aanvrager zelf bij BZ ingediend; (2) informatie van de referent en/of werkgever; (3) informatie uit de migratieketen (zie onder ‘gegevensbronnen’); en (4) informatie van profielen gebaseerd op vergelijkbare aanvragen uit het verleden.


De voorwaarden voor het verkrijgen van een visum zijn en blijven voor iedereen gelijk, ongeacht eerdere aanvragen of die waarvoor een referent garant heeft gestaan. Deze voorwaarden zijn afgesproken tussen Schengenlanden en vastgelegd in de EU-Visumcode. Het gebruik van het algoritme is ondersteunend voor het beslissen op een aanvraag, maar nooit een grond om een visum te weigeren. De impact van het gebruik van het algoritme is daarmee minimaal.

Afwegingen

Het is voor de beslismedewerker niet mogelijk om alle bij de aanvraag relevante informatie handmatig te raadplegen. Dankzij het behandeladvies van het algoritme kunnen zij aanvragen zorgvuldiger en efficiënter behandelen kunnen ze beter inschatten of er bijvoorbeeld nog aanvullende informatie nodig is, of een extra interview afgenomen moet worden.


Daarnaast wordt de behandeling van aanvragen objectiever, omdat de behandeling niet langer enkel wordt gebaseerd op het oordeel van de beslismedewerker, maar ook wordt ondersteund door data.  

Menselijke tussenkomst

Het is en blijft aan de beslismedewerker om te beslissen wat de vervolgstap in de aanvraag is en of uiteindelijk een visum wordt toegekend dan wel geweigerd. Er is daarmee sprake van (betekenisvolle) menselijke tussenkomst.  

Risicobeheer

Door BZ worden de uiteindelijke besluiten op een aanvraag gemonitord. Deze besluiten worden vergeleken met het ondersteunend advies dat door het algoritme is gegeven. Hierdoor wordt gemonitord of beslismedewerkers niet ‘blindvaren’ op het behandeladvies van het algoritme door daar automatisch een goedkeuring dan wel een afwijzing op te baseren. 

Wettelijke basis

Uitvoering van overheidstaak (art. 6 lid 1 sub e AVG, art. 2 lid 2 Rijkswet)

Toelichting op impacttoetsen

IAMA wordt thans uitgevoerd.

Impacttoetsen

  • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

Werking

Gegevens

De ondersteuning met behulp van het algoritme gebeurt op twee manieren: 1) de aanvraag wordt vergeleken met de aanwezige data (van BZ en informatie ontvangen uit de migratieketen) en 2) de aanvraag wordt vergeleken met vergelijkbare aanvragen uit het verleden (aan de hand van profielen).


De uitkomst van deze vergelijking is een advies aan de beslismedewerker die de aanvraag behandelt, en biedt extra inzicht bij de inschatting van de intensiteit van het vooronderzoek van de visumaanvraag.


De gegevens die gebruikt worden zijn de volgende: (1) informatie door de aanvrager zelf uit het aanvraagformulier dat bij BZ is ingediend; (2) informatie van de referent en/of werkgever; (3) informatie uit de migratieketen (zie onder ‘gegevensbronnen); en (4) informatie van de profielen gebaseerd op vergelijkbare aanvragen uit het verleden.


Voor een volledig overzicht van gegevens zie ook de factsheet https://www.nederlandwereldwijd.nl/binaries/content/assets/pdfs-nederlands/factsheet-informatie-ondersteund-beslissen-visum-kort-verblijf-kvv-maart-2023.pdf

Technische werking

Het vergelijken met de aanwezige data vindt plaats door middel van het zogeheten hit/no hit principe. Wanneer er in de database van BZ informatie aanwezig is over de aanvrager, de referent of de werkgever, is er sprake van een hit. Er is dus een match tussen de informatie ingevuld op het aanvraagformulier en de bij BZ bekende informatie uit de database.


Daarnaast wordt de aanvraag vergeleken met de aanwezige profielen. Ook hierbij wordt er gebruik gemaakt van het hit/no hit principe. Hierbij worden de kenmerken van het profiel vergeleken met de specifieke kenmerken uit het aanvraagformulier. Bijvoorbeeld het reisdoel en de plaats waar de visumaanvraag is ingediend. Wanneer er een match is tussen de kenmerken uit het profielen en het aanvraagformulier, dan is er een hit.


Een profiel is set van kenmerken vastgesteld na een analyse van de bij BZ aanwezige historische gegevens. Het is geen persoonlijk profiel dat iets over een individu zegt, maar over een soortgelijke (grote) groep visumaanvragers. Profielen worden door BZ na een zorgvuldige analyse vastgesteld. Zo moeten profielen voldoen aan diverse voorwaarden vóórdat ze door BZ worden ingezet.


Het algoritme wordt aangemerkt als een classificatiesysteem en werkt aan de hand van vooraf vastgestelde eenvoudige ‘als-dan regels’.

Leverancier

Intern ontwikkeld