Terug naar alle algoritmes

Identiteitsverificatie op basis van vingerafdruk voor opname in reisdocument

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Algoritme dat ingezet wordt om te verifiëren of twee vingerafdrukken afkomstig van dezelfde vinger van dezelfde persoon zijn. Het gaat om de vingerafdrukken die opgenomen worden in het reisdocument.

Laatst gewijzigd op 11 juli 2024 om 10:50 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Overige algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Organisatie en bedrijfsvoering

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

info@rvig.nl

Verantwoord gebruik

Doel en impact

We zetten het algoritme in als technische ondersteuning voor het verifiëren of twee vingerafdrukken afkomstig van dezelfde vinger van dezelfde persoon zijn. Het gaat om de vingerafdrukken die opgenomen worden in het reisdocument.

Afwegingen

Vingerafdrukken worden alleen ingezet om iemands identiteit te controleren (identiteitsverificatie) als er twijfel bestaat over de echtheid van het reisdocument en de identiteit van de houder. Voordat er vingerafdrukken worden afgenomen, controleren we eerst de echtheid van het reisdocument en de identiteit van de houder met een gezichtsopname. In overweging 19 van verordening 2019/1157 valt meer te lezen over het afnemen van vingerafdrukken in deze situatie. Het inzetten van vingerafdrukken voor identiteitsverificatie samen met gezichtsvergelijking is een passende manier om iemands identiteit vast te stellen. Het zorgt voor een lagere fraudegevoeligheid, waardoor we reisdocumenten beter kunnen beveiligen.

Menselijke tussenkomst

We monitoren het verificatieproces en voeren dit uit onder de begeleiding van de daartoe aangewezen medewerker. Deze medewerker controleert onder andere: 1) of de vingertoppen van de aanvrager prothesen bevatten, of de vingerafdrukken vals zijn of dat de vingertoppen met opzet beschadigd zijn en 2) of de aanvrager geen vingers onjuist presenteert of vingers of handen verwisselt.

Risicobeheer

Er is geen basisbeveiligingstoets afgenomen

Wettelijke basis

De juridische basis voor zowel het eerste als het tweede geval liggen in de Verordening (EG) 2252/2004* en de Verordening (EU) 2019/1157** . Deze verordeningen bepalen onder andere dat de op te nemen vingerafdrukken in paspoorten, reisdocumenten en identiteitskaarten alleen gebruikt kunnen worden ter verificatie van: a) de authenticiteit van het document en b) de identiteit van de houder. De bepalingen zijn verankerd in nationale wetgeving, namelijk in artikel 3 van de Paspoortwet in samenhang met de daaronder liggende regelgeving: 1. Ten aanzien van het eerste geval waarin het algoritme wordt ingezet (kwaliteitsvergelijking) beschrijft artikel 28a van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 op welke wijze de vingerafdrukken van de aanvrager van een reisdocument worden opgenomen en in welke gevallen daarvan kan worden afgezien. De kwaliteit van de opgenomen vingerafdruk(ken) is daarin cruciaal (lid 2-3)***. 2. Dat het algoritme kan worden ingezet voor identiteitsverificatie bij uitreiking is verwoord in artikel 4.6 van het Paspoortbesluit. Met de inzet van het algoritme worden biometrische gegevens en daarmee bijzondere persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt in principe een verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. De nationale wetgever heeft echter gebruik gemaakt van de ruimte voor lidstaten om uitzonderingen te creëren voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens om redenen van algemeen belang (artikel 9 lid 2 AVG). Op grond van artikel 29 van de Uitvoeringswet AVG is verwerking van biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie toegestaan indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie en beveiligingsdoeleinden. * Artikel 4 lid 3 van de Verordening (EG) 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. ** Artikel 11 lid 6 van de Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen. *** Zie ook artikel 40a van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen en artikel 42a van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001.

Werking

Gegevens

- Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming - Paspoortverordening (Verordening (EG) nr. 2252/2004) - Verordening identiteitskaarten EU 2019/1157 Voor het trainen, testen en valideren worden afzonderlijke datasets gebruikt. Training-, test- en validatiedatasets bevatten representatieve gegevens van wereldwijde bevolking.

Technische werking

Een algoritme voor het matchen van vingerafdrukken vergelijkt twee vingerafdrukbeelden en geeft een beslissing van overeenkomst of geen overeenkomst.