Terug naar alle algoritmes

Verhoudingen van pasfoto voor een reisdocument controleren

Pasfoto’s voor een ID-kaart of paspoort moeten voldoen aan een aantal internationale eisen. Dit algoritme ondersteunt gemeenten bij de controle of de pasfoto daaraan voldoet. 

Organisatie
Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens
Beleidsterrein
Dienstverlening
(Zelf)lerend
Nee
Status
In gebruik

Algemene informatie

Naam

Verhoudingen van pasfoto voor een reisdocument controleren

Organisatie

Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens

Korte omschrijving

Pasfoto’s voor een ID-kaart of paspoort moeten voldoen aan een aantal internationale eisen. Dit algoritme ondersteunt gemeenten bij de controle of de pasfoto daaraan voldoet. 

(Zelf)lerend

Nee

Beleidsterrein

Dienstverlening

Status

In gebruik

Begindatum

2016

Contactgegevens

info@rvig.nl

Link naar publiekspagina

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Je komt in aanraking met dit algoritme wanneer je een paspoort of ID-kaart aanvraagt. Bij de gemeente controleren medewerkers of de pasfoto voldoet aan de eisen. Het algoritme ondersteunt bij de controle op vier eisen.

 • Staan de ogen op de foto op een horizontale lijn?
 • Is het hoofd gecentreerd afgebeeld op de foto?
 • Is het hoofd niet te klein of te groot weergegeven?
 • Is het hoofd volledig afgebeeld?


Het algoritme voert uitsluitend metingen uit op verhoudingen. Hiervoor werd die taak uitgevoerd door medewerkers zelf met een liniaal.

Als de foto ook na menselijke controle niet voldoet, moet de burger een nieuwe foto aanleveren.


Afwegingen

De kwaliteit van de foto in het reisdocument is belangrijk voor de controle van iemands identiteit. Dit moet daarom zorgvuldig gebeuren. Een algoritme kan daarbij een medewerker Burgerzaken ondersteunen om die beoordeling te verbeteren en te versnellen. Het helpt ze sneller en nauwkeuriger te bepalen of de kwaliteit van de foto goed genoeg is; voldoet deze aan de eisen die daaraan gesteld worden? Een foto die voldoet aan de eisen is in het belang van de burger. Het verkleint namelijk de kans op fouten bij identificatie, bijvoorbeeld bij een grenscontrole. Het alternatief is dat een medewerker met een speciale liniaal moet controleren of de foto voldoet aan de eisen. Dat kost meer tijd en is minder nauwkeurig.

Deze beslissing is geen automatisch besluit. De medewerker neemt na het resultaat van het algoritme het besluit. De medewerker kan daarbij afwijken van het algoritme.

Menselijke tussenkomst

Dit algoritme ondersteunt medewerkers Burgerzaken bij de beoordeling van de kwaliteit van een pasfoto bij aanvraag van een reisdocument. Deze ambtenaar neemt uiteindelijk het besluit: voldoet de foto aan de kwaliteitseisen? Ook wanneer het algoritme de foto heeft afgekeurd, kan de ambtenaar de foto accepteren, om een aantal redenen. De medewerker kan ook de foto alsnog afkeuren nadat het algoritme deze goedkeurde. Bijvoorbeeld vanwege eisen waar het algoritme niet op controleert. Denk aan een onscherpe foto of glimmende plekken op het gezicht.

Redenen om foto’s te accepteren die niet aan de eisen voldoen:

 • Lichamelijke of medische redenen;
 • Iemand is jonger dan zes jaar;
 • Godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen;
 • Onjuiste beoordeling van het algoritme.


Deze gegevens worden om privacy redenen niet op deze manier niet geregistreerd. Alleen geregistreerd wordt: “Uitzondering fotomatrix” of “Uitzondering Aanvraagstation”.  


De uitkomst van het algoritme wordt ook niet geregistreerd, alleen weergegeven in het scherm. 

Risicobeheer

Er is een basisbeveiligingsniveau toets afgenomen op juni 2022. Er zijn geen grote risico’s voor beschikbaarheid, veiligheid of integriteit op dienstverlening gevonden, door gebruik van het foto-algoritme.


Er zijn maatregelen genomen om bias (voordelen) te voorkomen. Het algoritme is getraind op verschillende bronnen met fotomateriaal met verschillende demografische kenmerken. Er zijn ook geen specifieke problemen bekend. Een behandelaar heeft altijd de mogelijkheid een foto toch goed te keuren als het algoritme anders adviseert.


Niet geregistreerd worden de redenen om foto’s toch te accepteren, nadat het algoritme heeft besloten dat ze niet aan de eisen voldoen. Dit vanwege privacyrisico’s rondom die registratie, want de redenen zijn bijvoorbeeld medisch of godsdienstig.

Wettelijke basis

De Paspoortwet (artikel 3 lid 2) schrijft voor dat een reisdocument voorzien moet zijn van een foto. Voor een goed beeld van de aanvrager moet de foto voldoen aan een aantal eisen. Dit is uitgewerkt in een aantal Paspoortuitvoeringsregelingen. Zo moet de foto scherp zijn, in kleur, en moet het hoofd helemaal zichtbaar zijn. De fotomatrix is gebaseerd op de door de internationale standaarden van DOC9303 en ISO 19794:5 vastgestelde criteria.

Deze fotomatrix is hier te downloaden:

https://www.rvig.nl/fotomatrix


Er zijn ook uitzonderingen genoemd:

 • Om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen mag je je hoofd bedekken.
 • Je kunt om fysieke of medische redenen afwijken van de eisen, soms is daar verklaring van een arts of medische instelling voor nodig.
 • Voor kinderen jonger dan zes jaar hoeven niet aan alle eisen te voldoen.


Dat er voldaan moet worden aan deze fotomatrix staat genoemd in de verschillende paspoortuitvoeringsregelingen:

 • Paspoortuitvoeringsregeling Nederland artikel 28
 • Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen artikel 40
 • Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee artikel 17
 • Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland artikel 42

Link naar wettelijke basis

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005212/2021-08-02 https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2021-07-01 https://wetten.overheid.nl/BWBR0012811/2021-09-01 https://wetten.overheid.nl/BWBR0012809/2021-08-02 https://wetten.overheid.nl/BWBR0012812/2021-08-02 https://wetten.overheid.nl/BWBR0012810/2022-02-05

Impacttoetsen

 • Data Protection Impact Asssesment (DPIA)
 • Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)

Technische werking

Gegevens

Voor het trainen, testen en valideren worden afzonderlijke datasets gebruikt. De trainings-, test- en validatiedataset bevatten representatieve gegevens van de wereldbevolking.

Technische werking

Het algoritme is gemaakt met support vector machine (SVM), een vorm van machinaal leren. Na het trainen en testen daarvan is deze in gebruik genomen. Het algoritme is sindsdien vastgezet en leert niet meer zelf verder. Het algoritme bepaalt de positionering mede op basis van de contrasten van pixels op de foto.