Terug naar alle algoritmes

Signaalmodel erfbelasting (UDA-Erf)

Belastingdienst

Het algoritme ‘Uitnodiging tot het Doen van Aangifte Erfbelasting (UDA-Erf)’ helpt medewerkers van de Belastingdienst om vast te stellen of erfgenamen belastingplichtig zijn voor de erfbelasting.

Laatst gewijzigd op 17 januari 2024 om 18:17 | Publicatiestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Impactvolle algoritmes
Impacttoetsen
Veld niet ingevuld.
Status
In gebruik

Algemene informatie

Thema

Overheidsfinanciën

Begindatum

Veld niet ingevuld.

Contactgegevens

algoritmeregister@belastingdienst.nl

Link naar publiekspagina

https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/omgaan-met-gegevens/algoritmeregister/

Link naar bronregistratie

https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/omgaan-met-gegevens/signaalmodel-erfbelasting/

Verantwoord gebruik

Doel en impact

Doel van het algoritme is om de behandelaar bij de Belastingdienst te ondersteunen met een advies, zodat de juiste personen/erfgenamen een uitnodiging tot het doen van aangifte erfbelasting krijgen.

Afwegingen

Het kost veel tijd om de situatie van alle personen die jaarlijks overlijden en hun erfgenamen handmatig te controleren. De Belastingdienst wordt sinds 2020 ondersteund door een algoritme bij het beoordelen of erfgenamen mogelijk belastingplichtig zijn. Het proces erfbelasting is met het gebruik van het algoritme effectiever geworden; medewerkers van de Belastingdienst worden nu gerichter ingezet in het proces waarin erfgenamen worden uitgenodigd om aangifte erfbelasting te doen.

Menselijke tussenkomst

De beslissing om iemand uit te nodigen om aangifte erfbelasting te doen, wordt altijd door de behandelaar genomen. Dus niet door het algoritme.

Risicobeheer

Voor de ontwikkeling van algoritmen zijn door de Belastingdienst voorwaarden opgesteld, een kwaliteitsframework. Hierin staan regels en afspraken die zijn gevolgd bij de ontwikkeling van het algoritme. De voorwaarden van de Auditdienst Rijk (ADR) zijn hierbij leidend. Bij wijzigingen in het product controleert de Belastingdienst of het algoritme nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet. In de Successiewet is vastgelegd dat nationaliteit gebruikt wordt bij het vaststellen van de aangifteplicht als de overledene woonachtig was in het buitenland. Om het risico op profilering zo klein mogelijk te maken, wordt een zogenoemde indicator gebruikt. Ook de leeftijd van de langstlevende partner is nodig om het recht op de opbrengst van het vermogen (vruchtgebruik) te berekenen. De Belastingdienst is terughoudend bij het gebruik van het persoonsgegeven ‘leeftijd’ vanwege het risico op profilering. Daarom wordt er gewerkt met leeftijdsgroepen. De precieze leeftijden van de langstlevende partner is daardoor niet te herleiden.

Wettelijke basis

Successiewet 1956
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Werking

Gegevens

Aangiftegegevens vennootschapsbelasting, Aangiftegegevens inkomensheffing, Persoonsgegevens relaties, Loongegevens, Banksaldi, Voertuiggegevens, Vastgoedgegevens

Technische werking

Het algoritme bestaat uit een statistisch model en een model gebaseerd op bedrijfsregels (bedrijfsregelmodel). Het statistische model bepaalt de kans op een belastingplicht met de beschikbare gegevens. Dit model is getraind met zaken die voorheen handmatig werden beoordeeld. Het bedrijfsregelmodel beoordeelt de situatie van de overleden persoon via vooraf vastgestelde regels.